Spolek Epigram, z.s.


 

Předseda

Michaela Krpálková

tel. 605 003 191

mail: misulena@seznam.cz

Místopředseda

Monika Hermanová

tel. 728 422 004

mail: monika.tigercat@seznam.cz


Jednatel

Vít Vodrážka

tel. 777 068 728

mail: ovcin@seznam.czStanovy zapsaného spolku SPOLEK EPIGRAM

I. Název, sídlo, postavení spolku

Název: Spolek Epigram

Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí Valné hromady.

Sídlem spolku je: Ovčín 198, Havlíčkův Brod

Spolek je založen na principu dobrovolnosti a na demokratických zásadách v souladu s ustanovením §214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

II. Účel spolku

1. Účelem (hlavní činností) Spolku Epigram (dále jen Spolek) je podpora kulturního a společenského dění v Havlíčkově Brodě a okolí, podpora oprav kulturních památek, rozvíjení a oživení veřejného prostoru.

2. Při zajišťování hlavní činnosti Spolku plní Spolek tyto hlavní úkoly:

a) účast na kulturním a společenském dění ve městě Havlíčkův Brod a v jeho okolí,

b) obnova kulturních památek,

c) rozšiřování informovanosti o historii, současnosti i budoucnosti města Havlíčkův Brod,

d) podpora rozvoje cestovního ruchu,

e) pořádání kulturních, osvětových a zábavných akcí,

f) vydávání informačních, odborných a propagačních materiálů,

g) iniciování veřejné i odborné diskuse o stavu a budoucnosti kulturního dění a přírodního prostředí ve městě Havlíčkův Brod,

h) ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí,

i) podpora místních tradic a zvyklostí,

j) získávání finančních zdrojů na obnovu památek (pořádání veřejných sbírek, prodej výrobků),

k) organizování výstav, přednášek, vycházek a exkurzí pro veřejnost,

l) budování a údržba naučných stezek,

m) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,

n) prosazování principů občanské společnosti,

o) spolupráce se zástupci města Havlíčkův Brod,

p) spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi v Havlíčkově Brodě a okolí.

3. Spolek vydává své vnitřní předpisy.

4. Vedlejší činnost Spolku

a) Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku.

b) Předmětem vedlejší hospodářské činnosti jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

c) Případný kladný hospodářský výsledek Spolku bude investován zpět do veřejně prospěšné činnosti Spolku.

III. Doba trvání

Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

IV. Orgány Spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány

 • Valná hromada,
 • Výkonný výbor,
 • Statutární orgán - předseda výkonného výboru, místopředseda výkonného výboru, jednatel.

· Valná hromada

Nejvyšším orgánem Spolku je schůze všech jeho členů - Valná hromada.

Valnou hromadu tvoří členové Spolku starší 18 let. Mladší členové mají právo účastnit se valné hromady, avšak bez hlasovacího práva.

Na valné hromadě jedná člen osobně nebo jedná jím na základě plné moci písemně pověřená jiná osoba.

Valná hromada se schází dle potřeby, minimálně jednou za dva roky.

Zasedání valné hromady svolává předseda nebo místopředseda výkonného výboru Spolku nebo jednatel Spolku. Oznámení o konání zasedání valné hromady musí být uveřejněno na internetových stránkách Spolku nejméně 14 dní před konáním zasedání, pokud jsou tyto stránky zřízeny. Pozvánka na zasedání je ve lhůtě nejméně 14 dnů před konáním zasedání rozesílána na elektronickou (e-mailovou) adresu členů Spolku.

Výkonný výbor je povinen svolat zasedání valné hromady vždy, když o to požádá nejméně polovina všech členů Spolku.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně polovina členů Spolku.

K přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů Spolku.

Pro stanovení usnášení schopnosti a přijetí rozhodnutí valné hromady se počítají hlasy pouze členů starších 18 let.

Valná hromada

 • projednává a schvaluje účetní závěrku za uplynulé období,
 • volí a odvolává všechny členy výkonného výboru, stanoví počet členů výkonného výboru a volí předsedu a místopředsedu výkonného výboru,
 • volí a odvolává jednatele,
 • schvaluje změny stanov,
 • rozhoduje o zániku Spolku,
 • je oprávněna řešit či měnit rozhodnutí výkonného výboru.

Členové Spolku mohou přijímat rozhodnutí též mimo zasedání valné hromady (per rollam). Při rozhodování per rollam zašle jednatel nebo výkonný výbor návrh rozhodnutí všem členům na jejich korespondenční (fyzickou) nebo e-mailovou (elektronickou) adresu. Člen Spolku své stanovisko k návrhu vyjadřuje zpravidla zprávou obsahující text "PRO", "PROTI" nebo "ZDRŽUJI SE", případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o vůli člena. Jinak o hlasování per rollam platí obdobná pravidla pro hlasování na valné hromadě. K přijetí jakéhokoliv rozhodnutí per rollam je vždy třeba, aby své stanovisko vyjádřila nadpoloviční většina všech členů Spolku starších 18 let.

· Výkonný výbor

Výkonný výbor Spolku má 3-5 členů volených valnou hromadou na funkční období v délce 4 roky. Funkční období člena výkonného výboru však neskončí dříve, než dnem konání zasedání první valné hromady, která je způsobilá zvolit jeho nástupce. Opakované členství ve výkonném výboru je možné.

O počtu členů výkonného výboru rozhoduje valná hromada.

Výkonný výbor zabezpečuje činnost Spolku v období mezi valnými hromadami.

Výkonný výbor projednává, schvaluje a rozhoduje o věcech, které nejsou výslovně uvedeny v pravomoci valné hromady.

Výkonný výbor zasedá minimálně 2x ročně. Zasedání výkonného výboru svolává jeho předseda nebo jednatel Spolku z vlastního podnětu anebo na žádost alespoň jedné poloviny členů Spolku. Zasedání výkonného výboru může též svolat každý z jeho členů.

Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy výkonného výboru.

Výkonný výbor může svá rozhodnutí přijímat též mimo zasedání (per rollam). Pro tento způsob rozhodování se přiměřeně užijí ustanovení týkající se rozhodování valné hromady per rollam.

· Statutární orgán Spolku

Jménem Spolku mají právo sjednat ve všech věcech, a to ústně i písemně

 • předseda výkonného výboru,
 • místopředseda výkonného výboru,
 • jednatel,

a to každý samostatně.

Podepisovaní za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku napsanému nebo otištěnému připojí své jméno a příjmení, případně titul a svůj podpis člen statutárního orgánu s uvedením funkce.

V. Členství

1. Vznik a zánik členství

Členství ve Spolku je dobrovolné, individuální.

Členem se může stát občan České republiky nebo členského státu Evropské unie starší 15 let, a to na základě písemné žádosti podané výkonnému výboru. Podmínkou členství je aktivní účast žadatele v délce 18 měsíců na činnosti Spolku před podáním předmětné žádosti.

O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor, a to do 30 dnů od okamžiku doručení přihlášky. O přihlášce rozhodne výkonný výbor tak, že

 • přihlášku odmítá,
 • přihlášku přijímá,
 • přihlášku vrací uchazeči zpět k doplnění.

Členství ve Spolku vzniká dnem, kdy výkonný výbor rozhodl o přijetí člena. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí člena lze také přijmout per rollam.

S rozhodnutím o přijetí či nepřijetí nových členů seznámí předseda výkonného výboru valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

Členství ve Spolku zaniká

 • vystoupením člena na základě písemné žádosti podané výkonnému výboru, který je povinen o ní rozhodnout do 30 dnů od okamžiku doručení žádosti. Členství zaniká dnem rozhodnutí výkonného výboru o zániku členství,
 • úmrtím člena,
 • zánikem Spolku,
 • vyloučením člena pro závažné porušení Listiny základních práv a svobod nebo stanov Spolku (např. pro poškozování dobrého jména Spolku) nebo z důvodu porušení členských povinností. O vyloučení rozhoduje výkonný výbor, který zašle členovi rozhodnutí o jeho vyloučení, proti kterému má vylučovaný člen právo se odvolat k valné hromadě. Vyloučení předchází písemné upozornění výkonného výboru zaslané členovi upozorňující jej na porušování jeho povinností.

2. Práva a povinnosti členů

Člen Spolku má právo

 • účastnit se valné hromady,
 • hlasovat na valné hromadě, v případě, že je starší 18 let,
 • volit do orgánů Spolku, v případě, že je starší 18 let,
 • předkládat orgánům Spolku návrhy a žádat jejich projednání,
 • být informován o činnosti Spolku,
 • účastnit se dle svých možností všech činností Spolku.

Člen Spolku je povinen:

 • dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,
 • platit členský příspěvek, jehož výši stanovuje rozhodnutím valná hromada,
 • svým jednáním, a to i mimo rámec Spolku, nepoškozovat dobrou pověst Spolku,
 • respektovat rozhodnutí orgánů Spolku.

VI. Úprava majetkových poměrů Spolku

Spolek je právnickou osobou, za své závazky ručí veškerým svým majetkem.

Členové Spolku za závazky Spolku neručí.

Hospodaření Spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy. Spolek vede účetnictví o příjmech a výdajích, o stavu a pohybu majetku podle obecně závazných právních předpisů.

Prostředky na svoji činnost získává Spolek zejména z

a) členských příspěvků,

b) darů, dotací, grantů,

c) příjmů z hlavní činnosti,

d) ostatních příjmů.

Kontrola vyúčtování výsledku hospodaření se provádí do tří měsíců po skončení kalendářního roku. V tomtéž termínu podává výkonný výbor daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu. Průběžnou kontrolu hospodaření provádí výkonný výbor a s výsledky kontrol seznamuje valnou hromadu.

VII. Zánik Spolku

V případě likvidace Spolku ustanoví valná hromada likvidátora, který v souladu s obecně závaznými právními předpisy provede likvidaci Spolku. Valná hromada rozhodne o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem Spolku. Nepřijme-li valná hromada rozhodnutí o ustanovení likvidátora nebo o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem do třiceti dnů po přijetí rozhodnutí o likvidaci Spolku, přechází tato pravomoc na jednatele Spolku.

VIII. Závěrečná a přechodná ustanovení

Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

Fungování Spolku se řídí právním řádem České republiky a v případě sporu týkajícího se vnitřní organizace spolku nebo vztahů mezi Spolkem a jeho členy jsou příslušné výhradně české soudy.

Do registrace Spolku u rejstříkového soudu je oprávněn za Spolek jednat zvolený předseda, místopředseda a jednatel Spolku, a to každý samostatně.

Toto úplné znění stanov bylo přijato na zasedání valné hromady Spolku konané dne 13. února 2017 a je účinné od okamžiku zápisu změny do veřejného rejstříku.

V Havlíčkově Brodě dne 13. února 2017